Privacy Policy – Polish

Przed skorzystaniem z RAILGRADE należy zapoznać się z niniejszą polityką prywatności i naszą umową licencyjną dla użytkownika końcowego („EULA”).

Data wejścia w życie: 28 czerwca 2022 r.

1. O nas

1.1 Minakata Dynamics („Minakata”, „my”, „nasz” i „nas”) jest niezależnym producentem gier wideo z siedzibą na północ od Tokio w Japonii.

1.2 To my stworzyliśmy RAILGRADE – symulator zarządzania dotyczący korzystania z kolei do transportu zasobów i organizacji przemysłu energetycznego w pozaziemskiej kolonii oraz obsługujemy stronę internetową RAILGRADE dostępną pod adresem https://RAILGRADE.com/.

1.3 W przypadku pytań dotyczących prywatności danych można skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem privacy(at) (at)minakatadynamics.co.jp.

 

2. Informacje o niniejszej polityce

2.1 Niniejsza polityka prywatności opisuje różne sposoby gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania przez nas informacji za pośrednictwem lub w związku z RAILGRADE („Gra”) oraz stroną internetową RAILGRADE („Witryna”).

2.2 Niniejsza polityka zawiera również dane kontaktowe i ważne informacje na temat praw użytkownika w zakresie ochrony danych.

 

3. Jakie informacje na temat gracza gromadzimy?

Rodzaje informacji, które gromadzimy, zależą od sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Gry. Na przykład, udostępniając aplikację lub podczas rozgrywki nie gromadzimy w sposób automatyczny danych osobowych. Jeśli jednak użytkownik połączy swoje konto z usługą strony zewnętrznej (na przykład Steam), my lub ta usługa będziemy gromadzić dane.

Ogólnie rzecz biorąc, dane, które gromadzimy i generujemy na temat graczy, mogą obejmować:

 • dane osobowe, które nam przekazuje nam użytkownik (w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail),
 • profil gry i informacje analityczne (w tym podstawowe informacje, postępy w grze, osiągnięcia oraz informacje o korzystaniu z gry i awariach),
 • identyfikator profilu gry (losowo wygenerowany identyfikator),
 • informacje związane z kontem pochodzące od stron trzecich (jeśli użytkownik połączy swoje konto z usługą taką jak Epic Games lub uzyska do niej dostęp),
 • inne treści tworzone lub udostępniane przez użytkownika (takie jak treści udostępniane nam w celu udostępniania w Witrynie oraz komunikacja z pomocą gracza).

Należy zauważyć, że jeżeli poprosimy użytkownika o przekazanie nam danych, a użytkownik zdecyduje się nam ich nie podać, może nie być w stanie uzyskać dostępu do RAILGRADE lub niektóre funkcje mogą nie działać w zamierzony sposób.

4. W jaki sposób wykorzystujemy informacje o graczach?

My i nasi zewnętrzni dostawcy usług wykorzystujemy informacje dotyczące graczy w celu dostarczania, rozwijania i promowania RAILGRADE. Mówiąc dokładniej. wykorzystujemy informacje o graczach do:

 • ulepszania naszych gier (w tym poprzez zapewnianie różnych wersji językowych, pomocy i instrukcji),
 • lepszego zrozumienia, w jaki sposób wykorzystywana jest gra RAILGRADE (w tym aby sprawdzać raporty o awariach, które są nam udostępniane),
 • zarządzania testami alfa, beta lub wczesnego dostępu (i gromadzenia informacji zwrotnych),
 • zapewniania wsparcia obsługi klienta,
 • otrzymywania korespondencji i odpowiadania na nią,
 • zarządzania reklamą RAILRADE, usługami, nowościami i wydarzeniami,
 • nawiązywania kontaktu z graczami w mediach społecznościowych stron trzecich (prosimy zapoznać się z informacjami o ochronie prywatności w odnośnych mediach społecznościowych),
 • wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa i reagowania na nie,
 • wykrywania i rozwiązywania problemów związanych z hakowaniem, oszustwami i innymi działaniami, które szkodą czerpaniu przyjemności z naszych gier,
 • wykrywania oszustw i innych niezgodnych z prawem działań oraz
 • korzystania z naszych praw i przestrzegania zobowiązań prawnych.

 

5. Podstawy prawne przetwarzania informacji o graczach

 • Umowa

Podstawą prawną wykorzystywania przez nas danych osobowych dotyczących gracza jest realizacja zawartej z nim umowy na mocy warunków korzystania z gry lub umowy EULA.

 • Uzasadnione interesy

Będziemy również wykorzystywać dane osobowe dotyczące graczy, jeśli będzie to konieczne do realizacji uzasadnionych interesów naszych i organizacji, z którymi współpracujemy.

Będziemy jednak wykorzystywać dane osobowe dotyczące graczy wyłącznie w celu realizacji uzasadnionych interesów, jeżeli interesy, prawa i wolności graczy nie są nadrzędne wobec naszych uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów organizacji, z którymi współpracujemy.

Nasze uzasadnione interesy obejmują dostarczanie, rozwijanie i promowanie RAILGRADE.

 • Zgoda

Prosimy o zgodę na gromadzenie lub udostępnianie danych osobowych w określonych celach, takich jak wysyłanie marketingu bezpośredniego do graczy lub powiązanie konta strony trzeciej. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

 • Wymóg prawny

Będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w przypadkach wymaganych przez prawo.

6. Automatyczne podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy żadnych istotnych z prawnego punktu widzenia decyzji dotyczących osób fizycznych wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

 

7. Udostępnianie informacji o graczach

Możemy udostępniać lub zezwalać usługodawcom zewnętrznym na gromadzenie informacji za pośrednictwem Gry lub Witryny. W zależności od sposobów interakcji użytkownika z RAILGRADE możemy udostępniać informacje m.in. jak opisano poniżej:

 • partnerom platformowym (w celu ułatwienia rozgrywki, jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do RAILGRADE za pośrednictwem partnerskich sklepów z grami lub jeśli angażuje się w naszą społeczność Discord),
 • innym użytkownikom lub na rzecz domeny publicznej (na przykład, jeśli zapis gry użytkownika jest prezentowany na naszej Witrynie),
 • zewnętrznym dostawcom usług, którzy działają w naszym imieniu (w przypadku złożenia przez użytkownika raportu o awarii),
 • gdy w naszej opinii musimy to zrobić, by przestrzegać przepisów prawa lub chronić użytkowników, Minakata lub inne osoby (np. w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie sądowe, w ramach postępowania dotyczącego oszustwa lub innych niezgodnych z prawem działań bądź też naruszenia naszych regulaminów lub polityk, lub gdy jest to konieczne w celu ochrony innych osób przed śmiercią lub poważnym uszczerbkiem na zdrowiu lub mieniu),
 • za zgodą użytkownika (na przykład, jeśli użytkownik połączy konto Epic Games).
 • Możemy też udostępniać podmiotom zewnętrznym informacje, które nie umożliwiają bezpośrednio ustalenia tożsamości użytkownika, w tym dane zagregowane i zanonimizowane.

Podmioty zewnętrzne, z którymi użytkownik wchodzi w interakcje za pośrednictwem RAILGRADE mogą stosować inne zasady ochrony prywatności niż Minakata, dlatego zachęcamy do zapoznania się z ich zasadami ochrony prywatności przed przekazaniem im informacji.

 

8. Dzieci

RAILGRADE jest przeznaczony dla ogółu odbiorców i nie jest skierowany do dzieci. Nie gromadzimy świadomie ani nie wykorzystujemy żadnych danych osobowych dotyczących dzieci poniżej 13. roku życia. Jeśli użytkownik jest rodzicem lub opiekunem i uważa, że za pośrednictwem RAILGRADE zebraliśmy informacje od jego dziecka w sposób niedozwolony przez prawo, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: privacy(at) (at)minakatadynamics.co.jp. Jeśli dowiemy się, że dziecko poniżej 13. roku życia przekazało nam dane osobowe, podejmiemy kroki w celu usunięcia danych dziecka z naszej dokumentacji w zakresie wymaganym przez prawo.

 

9. Przesyłanie danych osobowych między krajami

Firma Minakata ma siedzibę w Japonii, ale RAILGRADE jest publikowana na całym świecie. Oznacza to, że możemy przetwarzać dane, które gromadzimy w powiązaniu z korzystaniem przez użytkownika z RAILGRADE w miejscach znajdujących się poza jego regionem zamieszkania.

Podczas korzystania z RAILGRADE dane użytkownika mogą być przekazywane albo przechowywane w Stanach Zjednoczonych albo innych krajach, w których działamy my albo nasi usługodawcy. Przepisy dotyczące ochrony danych w tych krajach mogą się różnić od tych w kraju zamieszkania użytkownika. Tam gdzie jest to właściwe, stosujemy różne mechanizmy prawne, aby ułatwić zgodne z prawem przekazywanie danych poza kraj, w którym zostały zgromadzone. Tam, gdzie jest to dozwolone przez lokalne prawo, użytkownik upoważnia nas do przetwarzania jego danych w dowolnym miejscu, w którym działamy za pośrednictwem RAILGRADE.

10. Przechowywanie i bezpieczeństwo danych

Zasadniczo przechowujemy informacje o wsparciu gracza dotyczące graczy przez maksymalnie [jeden rok]. Gdy RAILGRADE zostanie już wycofana, usuniemy wszystkie dane osobowe dotyczące graczy tego tytułu. Usuniemy również informacje dotyczące gracza, gdy otrzymamy konkretny wniosek o usunięcie (patrz ustęp dotyczący praw poniżej).

Utrzymujemy stosowne administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed przypadkowym, bezprawnym albo nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, uzyskaniem dostępu, ujawnieniem albo wykorzystaniem oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.

 

11. Prawa i wybory użytkownika

11.1 Prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Mieszkańcy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą mieć prawo do dostępu, poprawiania lub usuwania danych osobowych, które zgromadziliśmy na ich temat za pośrednictwem RAILGRADE. Użytkownik ma również prawo otrzymać kopię przekazanych przez siebie danych osobowych i do wyrażenia sprzeciwu albo ograniczenia niektórych rodzajów przetwarzania jego danych osobowych, np. do celów marketingu bezpośredniego. Jeśli użytkownik udzielił zgody na przetwarzanie danych, ma prawo ją wycofać.

Użytkownik ma również prawo złożyć przeciwko nam skargę, kontaktując się ze swoim miejscowym organem nadzorczym ds. ochrony danych (jeśli taki istnieje w kraju zamieszkania użytkownika). Bylibyśmy jednak wdzięczni za możliwość odniesienia się do podniesionej przez użytkownika kwestii przed zwróceniem się do organu regulacyjnego ds. ochrony danych i chcielibyśmy poprosić użytkownika o wcześniejsze skierowanie swojej skargi bezpośrednio do nas.

Prosimy zapoznać się z częścią „Kontakt” zamieszczoną poniżej, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach nawiązania kontaktu ze spółką Epic w przypadku jakichkolwiek odnośnych wątpliwości. Więcej szczegółów na temat miejscowego organu ds. ochrony danych użytkownik może znaleźć na odpowiednich stronach:

11.2 Mieszkańcy Kalifornii

Kalifornijska ustawa dotycząca ochrony prywatności konsumentów, zwana w skrócie „CCPA” (od angielskiej nazwy California Consumer Privacy Act), zapewnia konsumentom mieszkającym w Kalifornii pewne prawa związane z ich danymi osobowymi. Jeżeli użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii, może mu przysługiwać prawo do: (1) żądania uzyskania dodatkowych informacji na temat kategorii i konkretnych danych osobowych gromadzonych, wykorzystywanych i ujawnianych przez nas, (2) żądania usunięcia swoich danych osobowych, (3) odmowy udzielenia (ewentualnej) zgody na sprzedaż swoich danych osobowych oraz (4) ochrony przed dyskryminacją z powodu korzystania z tych praw.

 

Użytkownik albo upoważniony przez niego przedstawiciel mogą składać powyższe żądania, kontaktując się z nami w sposób opisany w części „Kontakt” zamieszczonej poniżej. Należy pamiętać, że przed wypełnieniem żądania możemy poprosić użytkownika o przekazanie nam dodatkowych informacji, które pomogą nam zweryfikować jego tożsamość. Jeśli otrzymamy wystosowane przez użytkownika żądanie za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela, możemy poprosić o dowód udzielenia przez użytkownika tej osobie upoważnienia do składania żądań dotyczących wykonywania praw w imieniu użytkownika.

My (lub nasi usługodawcy) gromadzimy następujące kategorie danych osobowych, zgodnie z opisem zawartym w ustawie CCPA:

 • identyfikatory (takie jak imię i nazwisko),
 • informacje handlowe (w tym osiągnięcia),
 • aktywność w Internecie albo elektroniczna aktywność w sieci (na przykład szczegóły dotyczące korzystania z gier) oraz
 • informacje geolokalizacyjne.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące konkretnych gromadzonych przez nas danych i kategorii źródeł, z których pozyskaliśmy te dane, prosimy zapoznać się z zamieszczoną powyżej częścią „Jakie informacje na temat gracza gromadzimy?”. Gromadzimy dane osobowe do celów biznesowych i komercyjnych opisanych w zamieszonej powyżej części „W jaki sposób wykorzystujemy informacje o graczach?”

Firma Minakata nie sprzedaje zgromadzonych przez siebie danych osobowych. Będziemy jednak ujawniać dane osobowe w sposób opisany w niniejszej polityce następującym kategoriom odbiorców:

 • partnerzy biznesowi (na przykład, jeśli użytkownik korzysta z usług łączenia kont lub sesji dla wielu graczy),
 • inni użytkownicy (na przykład, jeśli użytkownik korzysta z ustawień trybu rozgrywki wieloosobowej),
 • usługodawcy (jak zostało to opisane w zamieszczonej powyżej części „Udostępnianie informacji o graczach”) oraz
 • podmioty państwowe albo inne podmioty zewnętrzne w odpowiedzi na żądania prawne.

11.3 Należy pamiętać, że prawa te nie są bezwzględne i mogą wystąpić pewne sytuacje, w których nie można z nich skorzystać lub nie mają one zastosowania.

11.4 Nie będziemy dyskryminować użytkowników z powodu skorzystania przez nich z jakichkolwiek przysługujących im praw.

 

12. Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Możemy okresowo zmieniać treść naszej Polityki prywatności. Powiadomimy użytkownika o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie i aktualizując „datę wejścia w życie” znajdującą się u góry niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie po opublikowaniu ich na tej stronie.

13. Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt:

pocztą elektroniczną pod adresem: privacy(at) (at)minakatadynamics.co.jp lub

za pośrednictwem naszego formularza wsparcia dla graczy pod adresem: https://railgrade.com/support.