EULA – Polish

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE

Data wejścia w życie: Sierpień 2022 r.

PODSUMOWANIE

 1. Niniejsza Umowa staje się wiążąca w chwili uzyskania przez użytkownika dostępu do naszych gier i grania w nie.

 2. Cała treść niniejszej Umowy jest ważna i należy ją przeczytać w całości, ze szczególnym naciskiem na ustępy 4. i 5. (opisujące, co następuje w przypadki problemu lub sporu między nami).

 3. Mogą istnieć pewne okoliczności, w których możemy ponosić odpowiedzialność wobec użytkownika bądź też takie, w których nasza odpowiedzialność może być ograniczona lub całkowicie wyłączona – kwestia ta została szczegółowo omówiona w ustępie 7.

 4. Istnieją też pewne sytuacje, w których użytkownik może być zobowiązany do zrekompensowania nam poniesionych przez nas szkód (np. w przypadku naruszenia przez użytkownika niniejszej Umowy) – opisano to w ustępie 8.

 5. W pewnych sytuacjach (np. w ramach wprowadzenia ulepszeń technicznych) możemy być zmuszeni do zmiany lub wycofania naszej gry, o czym mowa w ustępach 1.4 i 3.1. Jeśli dane gry zostaną wycofane na stałe, postaramy się powiadomić o tym użytkownika z co najmniej 60-dniowym wyprzedzeniem (więcej szczegółów w ustępie 3.2).

 6. Istnieje szereg zasad, których należy przestrzegać podczas korzystania z naszych gier, które zostały opisane w ustępie 2.3 (na przykład zakaz hakowania) – w przypadku złamania tych zasad możemy uniemożliwić dostęp do naszych gier (tymczasowo lub na stałe).

 7. Na początku każdego ustępu umieszczono podsumowania, jednak należy pamiętać, że to pełna wersja umowy jest prawnie wiążąca.

 8. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Umowy prosimy o kontakt pod adresem support(at) (at)minakatadynamics.co.jp.

W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKÓW SPOZA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA LUB UNII EUROPEJSKIEJ NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA WIĄŻĄCE POSTANOWIENIE O ARBITRAŻU INDYWIDUALNYM I ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO POZWU ZBIOROWEGO W USTĘPIE 5 „ROZSTRZYGANIE SPORÓW; WIĄŻĄCY ARBITRAŻ INDYWIDUALNY; ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWU ZBIOROWEGO”, KTÓRY MA WPŁYW NA SPOSÓB ROZSTRZYGANIA SPORÓW MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A NAMI. POSTANOWIENIA TE W ZNACZNYM STOPNIU WPŁYWAJĄ NA PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI, W TYM PRAWO DO WNIESIENIA POZWU DO SĄDU I ZWRÓCENIA SIĘ DO ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH O ROZPATRZENIE ROSZCZEŃ. UŻYTKOWNIK MA OGRANICZONE CZASOWO PRAWO DO REZYGNACJI Z WYMOGU WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU INDYWIDUALNEGO, JAK WYJAŚNIONO PONIŻEJ.

 1. O nas i o niniejszej Umowie

PODSUMOWANIE: Jesteśmy Minakata Dynamics! Niniejszy dokument dotyczy naszych gier (takich jak Railgrade) i możemy zmienić jego treść w sposób określony poniżej. Jeśli użytkownik ma mniej niż 18 lat, należy poprosić rodzica lub opiekuna o zapoznanie się z niniejszymi warunkami i ich akceptację.

  1. O nas i o naszym oprogramowaniu. Niniejsza Umowa licencyjna na oprogramowanie („Umowa”) jest prawnie wiążącą umową pomiędzy użytkownikiem (zwanym dalej „użytkownikiem”) a firmą Minakata Dynamics („Firma”, „my”, „nas” lub „nasz”) obejmującą korzystanie przez użytkownika z oprogramowania, interaktywnego produktu rozrywkowego lub udostępnionych przez nas plików do pobrania (w tym między innymi gier i aplikacji, wszelkich aktualizacji i usprawnień do nich oraz wszystkich funkcji, treści i dokumentacji dostarczonych wraz z powyższym lub dla powyższego) i udostępnianą do pobrania lub użytkowania (łącznie „Oprogramowanie”). Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Umową. Wyrażając zgodę na niniejszą Umowę lub kontynuując korzystanie z Oprogramowania po otrzymaniu powiadomienia o zmianie niniejszej Umowy, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy (w tym postanowień dotyczących rozstrzygania sporów).

  2. Ograniczenia wiekowe. Aby zaakceptować niniejszą Umowę, użytkownik musi być pełnoletni w rozumieniu przepisów prawa obowiązujących w jego kraju zamieszkania lub mieć ukończone 18 lat (w zależności od tego, który wiek jest wyższy) oraz niniejszym poświadcza ten fakt. Jeśli użytkownik nie jest pełnoletni w swojej jurysdykcji lub nie ma ukończonych 18 lat (w zależności od tego, który wiek jest wyższy), jego rodzic lub opiekun prawny musi wyrazić zgodę na postanowienia niniejszej Umowy w jego imieniu. Jeśli czytają Państwo tę umowę i są Państwo rodzicami lub opiekunami dzieci niebędących pełnoletni w rozumieniu przepisów prawa obowiązujących w ich jurysdykcji lub niemających ukończonych 18 lat (w zależności od tego, który wiek jest wyższy), zgadzają się Państwo ponosić odpowiedzialność za wszelkie wykorzystanie Oprogramowania przez Państwa dziecko, bez względu na to, czy takie wykorzystanie było przez Państwa upoważnione.

  1. Inne dokumenty. Prosimy również przeczytać naszą Politykę prywatności, w której wyjaśniono, jakie informacje gromadzimy na temat użytkownika i w jaki sposób je chronimy.

  1. Zmiany w Oprogramowaniu i Umowie. Możemy wprowadzać zmiany w Oprogramowaniu lub niniejszej Umowie z powodów takich jak odzwierciedlenie zmian w odpowiednich przepisach prawa lub wymogach regulacyjnych bądź wdrożenie zmian technicznych lub ulepszeń (na przykład w celu rozwiązania problemu dotyczącego bezpieczeństwa lub zmian w naszych praktykach biznesowych). W przypadku wprowadzania drobnych zmian, zmiany te nie powinny wpływać na korzystanie z Oprogramowania przez użytkownika. Jeśli wprowadzane będą bardziej istotne zmiany w Oprogramowaniu lub niniejszej Umowie, bądź w mało prawdopodobnym przypadku zawieszenia lub trwałego wycofania Oprogramowania, powiadomimy o tym użytkownika z wyprzedzeniem i, w stosownych przypadkach, użytkownik może mieć prawo do częściowego zwrotu pieniędzy (więcej szczegółów w ustępie 3.2 poniżej).

  1. Treści. Oprogramowanie zawiera: (i) materiały i inne przedmioty dotyczące nas oraz naszych produktów i usług, a także podobne przedmioty od naszych licencjodawców, i innych osób trzecich, w tym wszelkie informacje, tekst, dane, pliki, obrazy, skrypty, projekty, grafiki, instrukcje, ilustracje, zdjęcia, dźwięki, tytuły, tematy, obiekty, znaki, imiona i nazwiska, dialogi, lokalizacje, historie, animacje, koncepcje, muzykę, efekty audiowizualne, zdjęcia, filmy, kopie, adresy URL, technologie, oprogramowanie, interaktywne funkcje, „wygląd” Oprogramowania, a także kompilacje, montaż i układ materiałów Oprogramowania oraz wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim; (ii) znaki towarowe, logo, nazwy handlowe, znaki handlowe, znaki usługowe i tożsamość handlowa różnych stron, w tym Firmy oraz (iii) inne formy własności intelektualnej (wszystkie powyższe, łącznie „Treści”). Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich Treści z Oprogramowania z dowolnego powodu, w tym w przypadku naruszenia własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby.

  1. Usługi stron trzecich. Możemy również zapewnić dostęp (płatny lub bezpłatny) do treści, oprogramowania, produktów, platform i usług obsługiwanych przez firmy lub podmioty inne niż my („Usługi stron trzecich”). Jeśli użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do takich Usług stron trzecich, prowadzić z nimi transakcje lub w inny sposób wchodzi w interakcje, robi to na własne ryzyko i rozumie, że korzystając z naszego Oprogramowania, użytkownik zleca danej firmie lub podmiotowi udostępnienie mu Usług stron trzecich. Za swoje interakcje ze stronami trzecimi odpowiedzialny jest użytkownik. W przypadku korzystania przez użytkownika z Usług w celu uzyskania dostępu do Usług stron trzecich, takie użytkowanie będzie podlegać postanowieniom niniejszej Umowy oraz wszelkim innym postanowieniom dotyczącym użytkowania mającym zastosowanie wobec Usług stron trzecich. Nie zatwierdzamy żadnych Usług stron trzecich udostępnianych lub reklamowanych za pośrednictwem Oprogramowania. Nie udzielamy użytkownikowi licencji na jakąkolwiek własność intelektualną w ramach Usług stron trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani innych osób za informacje lub usługi świadczone w ramach Usług stron trzecich ani za wyniki uzyskane w wyniku korzystania z nich.

 1. Licencja na oprogramowanie

PODSUMOWANIE: Użytkownik ma osobiste prawo do korzystania z naszego Oprogramowania, jednak Oprogramowania pozostaje naszą własnością. To my również określamy, co użytkownik może, a czego nie może zrobić z naszym Oprogramowaniem. Prawo użytkownika do korzystania z naszego Oprogramowania jest:

 • niewyłączne, co oznacza, że możemy udzielać takich samych lub podobnych licencji również innym osobom,

 • osobiste, nieprzenoszalne i niepodlegające sublicencjonowaniu, co oznacza, że licencja jest udzielana wyłącznie na korzyść użytkownika, a użytkownik nie może udzielić tej licencji nikomu innemu (tylko my możemy udzielać licencji na korzystanie z Oprogramowania),

 • odwołalne, co oznacza, że możemy wypowiedzieć niniejszą licencję w okolicznościach określonych w niniejszej Umowie,

 • niekomercyjne, co oznacza, że użytkownik może korzystać z Oprogramowania wyłącznie do własnych celów rozrywkowych, a nie do celów komercyjnych,

 • ograniczone do korzystania z Oprogramowania w celach określonych w niniejszej Umowie oraz przez okres obowiązywania Umowy oraz

 • uzależnione od przestrzegania przez użytkownika postanowień Umowy.

  1. Ograniczona licencja. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE NINIEJSZEJ UMOWY, NIE MA PRAWA DO POBIERANIA ANI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA. Pod warunkiem przestrzegania postanowień niniejszej Umowy, udzielamy użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, odwołalnej, niepodlegającej cesji, niepodlegającej sublicencjonowaniu, osobistej i niepodlegającej przeniesieniu licencji na instalację i używanie jednej kopii Oprogramowania na urządzenie na całym świecie do użytku tylko przez jedną osobę na raz, w każdym przypadku wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Jeśli wraz z Oprogramowaniem jest dostarczana dokumentacja, użytkownik może skopiować i wykorzystać ją do celów osobistych. Oprogramowanie może zawierać kod należący do strony trzeciej. Wszelkie skrypty lub kody należące do stron trzecich, powiązane z Oprogramowaniem lub do których Oprogramowanie się odnosi, są licencjonowane użytkownikowi przez odpowiednie strony trzecie będące właścicielami takiego kodu, a nie przez nas.

  1. Zakres licencji. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie jest sprzedawane i zastrzegamy sobie wszelkie prawa do Oprogramowania i Treści, które nie zostały przez nas wyraźnie przyznane, czy to w sposób dorozumiany, w wyniku działania doktryny estoppelu, czy w inny sposób. Ograniczona licencja udzielona na mocy niniejszej Umowy nie daje użytkownikowi prawa własności ani innych praw własności intelektualnej do Oprogramowania lub Treści. Przypadki nieupoważnionego korzystania z Oprogramowania lub Treści mogą naruszać prawa autorskie, znaki towarowe, prywatność, reklamy, komunikaty i inne przepisy prawa, a każde takie użycie może skutkować odpowiedzialnością osobistą użytkownika, w tym potencjalną odpowiedzialnością karną.

  1. Ograniczenia. Ograniczona licencja udzielona na mocy niniejszej Umowy nie daje użytkownikowi żadnych praw, a użytkownikowi nie wolno: (i) używać Oprogramowania lub Treści do jakichkolwiek celów politycznych lub handlowych; (ii) publikować, kopiować, wynajmować, oddawać w leasing, sprzedawać, eksportować, importować, rozpowszechniać, ani wypożyczać Oprogramowania lub Treści, chyba że wyraźnie na to zezwolimy; (iii) angażować się w jakiekolwiek działania związane z Oprogramowaniem lub Treściami, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, obraźliwe, wyraźnie seksualne, obsceniczne, agresywne, zastraszające, nękające, obelżywe, fałszywie reprezentujące dla osoby użytkownika, inwazyjne, naruszające czyjąś prywatność lub w inny sposób budzące wątpliwości; (iv) gromadzić jakichkolwiek informacji z Oprogramowania lub Treści; (v) demontować, dekompilować, odszyfrowywać, hakować, emulować, eksploatować, ani odtwarzać kodu źródłowego lub modyfikować Oprogramowania lub Treści; (vi) zakłócać prawidłowego działania jakichkolwiek środków bezpieczeństwa lub obchodzić lub omijać wszelkie środki ochrony technologicznej wykorzystywane przez Oprogramowanie lub Treści; (vii) naruszać żadnej własności intelektualnej ani innych praw jakiejkolwiek osoby trzeciej; (viii) korzystać z Oprogramowania lub Treści w sposób sugerujący nieautoryzowane powiązanie lub wykraczający poza zakres ograniczonej licencji udzielonej użytkownikowi; lub (ix) w inny sposób naruszać niniejszej Umowy ani żadnych innych obowiązujących warunków stron trzecich. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich lokalnych, stanowych, federalnych, krajowych, zagranicznych i międzynarodowych przepisów prawa, ustaw, rozporządzeń, regulacji, traktatów, dyrektyw i umów, które mają zastosowanie do korzystania przez niego z Oprogramowania i Treści. Naruszenie postanowień niniejszego ustępu spowoduje tymczasowe lub trwałe cofnięcie dostępu użytkownika do Oprogramowania.

  1. Własność. Wszelkie prawa, tytuły własności i udziały w Oprogramowaniu i Treści stanowią własność Firmy, naszych licencjodawców lub określonych innych stron trzecich i są chronione amerykańskimi i międzynarodowymi prawami autorskimi, znakami towarowymi, znakami handlowymi, patentami lub innymi mechanizmami ochrony własności intelektualnej oraz prawami i przepisami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

 1. Funkcje oprogramowania

PODSUMOWANIE: Czasami może być konieczne zaktualizowanie lub poprawienie Oprogramowania, co również oznacza, że może być ono od czasu do czasu niedostępne.

  1. Aktualizacje. Możemy dostarczać poprawki, aktualizacje lub usprawnienia Oprogramowania, które mogą być wymagane do dalszego korzystania z Oprogramowania (np. w celu dodania lub usunięcia funkcji, usunięcia błędów w oprogramowaniu), jednak Oprogramowanie będzie nadal zgodne z opisem, który podaliśmy przed zakupem. Oprogramowanie będzie mieć określone minimalne wymagania techniczne i przed pobraniem lub użyciem Oprogramowania użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego sprzęt spełnia te wymagania.

  1. Dostępność. Oprogramowanie i Treści mogą być czasami niedostępne (na przykład w związku z aktualizacją zabezpieczeń) lub mogą się różnić w zależności od regionu lub urządzenia użytkownika. W zależności od okoliczności, w przypadku zmiany lokalizacji konieczne może być ponowne nabycie Oprogramowania lub Treści, które były dostępne i opłacone w poprzednim regionie. Strony Firmy (zdefiniowane poniżej) nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia lub straty, które użytkownik może ponieść w wyniku sporadycznych zakłóceń lub przerw w dostępności Oprogramowania. W przypadku awarii użytkownik może nie być w stanie odzyskać swoich danych, które zostały zapisane. Możemy zawiesić lub zakończyć dostępność Oprogramowania i Treści w całości lub w części dla każdego użytkownika lub wszystkich użytkowników z dowolnego powodu. Jeśli przestaniemy na stałe dostarczać Oprogramowanie lub Treści, postaramy się powiadomić użytkownika z co najmniej 60-dniowym (sześćdziesięciodniowym) wyprzedzeniem (choć nie zawsze możemy być w stanie to zrobić), a użytkownik może w stosownych przypadkach otrzymać pełny lub częściowy zwrot pieniędzy. Po zawieszeniu lub przerwaniu dostępu użytkownika do Oprogramowania/Treści lub po otrzymaniu od nas powiadomienia wszelkie prawa przyznane użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy wygasną natychmiast, a użytkownik zgadza się niezwłocznie zaprzestać korzystania z Oprogramowania i Treści.

 1. Prawo właściwe, jurysdykcja i spory w Wielkiej Brytanii i UE

PODSUMOWANIE:

 • W przypadku użytkowników z Wielkiej Brytanii i UE niniejsza Umowa podlega prawu angielskiemu, a wszelkie spory będą rozstrzygane w sądach angielskich (chyba że użytkownik wniesie roszczenie w swoim kraju ojczystym, a w Anglii). Uzgadniamy, że najpierw postaramy się rozwiązać wszelkie spory w sposób nieformalny.

 • W przypadku użytkowników w Stanach Zjednoczonych i innych krajach świata niniejsza Umowa podlega przepisom stanu Nowy Jork.

  1. W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERYTORIUM ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA LUB UNII EUROPEJSKIEJ („UE”): Użytkownik i my zobowiązujemy się, że korzystanie z Oprogramowania i niniejszej Umowy, wszelkie wynikające z nich kwestie będą podlegać prawu Anglii i będą interpretowane zgodnie z nim, a wszelkie spory dotyczące Oprogramowania i niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sądy w Anglii. Nie wyklucza to żadnych obowiązujących zasad ani środków prawnych, które są dostępne zgodnie z prawem kraju zamieszkania użytkownika (jeśli nie jest to Anglia).

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub problemów można skontaktować się z nami pod adresem support(at) (at)minakatadynamics.co.jp, gdzie mamy nadzieję, że będziemy mogli rozwiązać wszelkie skargi w sposób nieformalny. Zarówno my, jak i użytkownik zobowiązujemy się dołożyć uzasadnionych i w dobrej wierze starań w celu nieformalnego rozwiązania wszelkich sporów między nami.

Jeżeli Użytkownik zamieszkuje na terytorium UE, może przysługiwać mu też prawo do złożenia skargi za pośrednictwem utworzonej przez Komisję Europejską platformy Internetowego Rozstrzygania Sporów (Online Dispute Resolution, „Platforma ODR”). Platforma ODR umożliwia konsumentom z UE rozstrzyganie sporów dotyczących zakupów towarów i usług online bez kierowania sprawy do sądu.

  1. W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKÓW ZAMIESZKAŁYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH LUB POZOSTAŁYCH KRAJACH ŚWIATA (NIE W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE LUB UNII EUROPEJSKIEJ): Niniejsza Umowa zostaje zawarta w stanie Nowy Jork i podlega prawu stanu Nowy Jork i zgodnie z nim będzie interpretowana, bez względu na wybór stanu lub normy kolizyjne. W przypadku wszelkich roszczeń niepodlegających wiążącemu arbitrażowi indywidualnemu użytkownik i Firma zgadzają się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych w hrabstwie Nowy Jork w stanie Nowy Jork, a ponadto użytkownik i Firma niniejszym wyrażają zgodę na właściwość miejscową i osobistą przed takimi sądami (bez wykluczania prawa którejkolwiek ze stron do skierowania sprawy do sądu federalnego, jeśli jest to dozwolone). Ustęp ten będzie interpretowany w najszerszym zakresie dozwolonym przepisami obowiązującego prawa. Mamy prawo do wszczęcia postępowania cywilnego przeciwko użytkownikowi za wszelkie naruszenia niniejszej Umowy lub innych warunków obejmujących korzystanie z Oprogramowania, niezależnie od tego, czy dotyczy to naruszenia umowy, prawa zwyczajowego czy obowiązujących przepisów stanowych bądź federalnych.

 1. Rozstrzyganie sporów; Wiążący arbitraż indywidualny; Zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego (poza Wielką Brytanią i UE)

PODSUMOWANIE: W przypadku użytkowników spoza Wielkiej Brytanii i UE postaramy się najpierw rozwiązać spór w sposób nieformalny lub użytkownik może wnieść swoje roszczenie do sądu ds. drobnych roszczeń. Następnie wszelkie postępowania arbitrażowe będą prowadzone wyłącznie indywidualnie.

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEGO USTĘPU – POSTANOWIENIA TE W ZNACZNYM STOPNIU WPŁYWAJĄ NA PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI, W TYM PRAWO DO WNIESIENIA POZWU DO SĄDU I ZWRÓCENIA SIĘ DO ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH O ROZPATRZENIE ROSZCZEŃ.

WAŻNE: Niniejszy ustęp 5 nie dotyczy użytkowników w Wielkiej Brytanii ani Unii Europejskiej.

Większość problemów można rozwiązać szybko i polubownie, kontaktując się z Działem obsługi klienta Firmy pod adresem support(at) (at)minakatadynamics.co.jp. Rozumiemy jednak, że czasem Dział obsługi klienta może nie być w stanie w prosty sposób rozwiązać sporu. W niniejszym ustępie wyjaśniono, w jaki sposób Użytkownik i Firma zobowiązują się rozwiązywać takie spory, w tym (w stosownych przypadkach) w drodze wiążącego arbitrażu indywidualnego.

Arbitraż jest alternatywnym procesem rozstrzygania sporów i pozwala nam dążyć do rozstrzygania Sporów (zdefiniowanych poniżej) bez formalności i kosztów postępowania sądowego. Arbitraż jest często szybszy i tańszy niż formalne postępowanie sądowe. Wszelkie kwalifikujące się Spory między użytkownikiem a nami zostaną przedłożone neutralnemu arbitrowi zamiast być przedstawiane w sądzie sędziemu lub ławie przysięgłych. Jeśli użytkownik pragnie zrezygnować z tego wymogu wiążącego indywidualnego arbitrażu, należy wykonać proces związany z rezygnacją opisany w akapicie „Prawo do rezygnacji w ciągu 30 dni” poniżej. Niniejszy ustęp dotyczący wiążącego arbitrażu indywidualnego nie będzie miał zastosowania w zakresie zabronionym przez przepisy prawa kraju zamieszkania użytkownika.

  1. Nieformalne rozstrzyganie sporów

W przypadku kwestii spornych, których Dział obsługi klienta nie był w stanie rozstrzygnąć, w celu ułatwienia opracowania rozwiązania i kontrolowania kosztów dla obydwu stron Użytkownik i Firma przed wszczęciem postępowania arbitrażowego zobowiązują się spróbować rozwiązać Spór nieformalnie. Użytkownik i Firma zobowiązują się dołożyć w dobrej wierze starań, aby prowadzić negocjacje dotyczące występującego między nimi Sporu przez przynajmniej 30 dni (proces ten zwany jest dalej „Nieformalnym rozstrzyganiem sporów”). Te nieformalne negocjacje rozpoczną się w dniu otrzymania przez użytkownika albo przez Firmę pisemnego Zawiadomienia o Sporze zgodnie z niniejszą Umową.

W przypadku Sporu należy wysłać pisemne powiadomienie do Minakata Dynamics na adres: ATTN NOTICE OF DISPUTE, 340-0822 Saitama Yashio City Oze 382-3 JAPONIA, aby umożliwić nam rozwiązanie Sporu w drodze nieformalnego procesu („Powiadomienie o sporze”). Należy podać swoje imię i nazwisko, zarejestrowany adres e-mail używany do korzystania z Oprogramowania, adres, sposób kontaktu z użytkownikiem, problem i czynności, które mają być wykonywane przez Firmę. Jeśli Firma jest z użytkownikiem w Sporze, Firma prześle swoje Zawiadomienie o Sporze na zarejestrowany adres e-mail użytkownika i ewentualny adres rozliczeniowy podany nam przez użytkownika.

Jeśli Spór nie zostanie rozwiązany w drodze nieformalnego rozstrzygnięcia ani w sądzie ds. drobnych roszczeń (patrz poniżej), użytkownik lub Firma mogą wszcząć postępowanie arbitrażowe zgodnie z niniejszą Umową.

  1. Sąd ds. drobnych roszczeń

Użytkownik i Firma uzgadniają, że zamiast korzystać z trybu Nieformalnego rozstrzygania sporów użytkownik może pozwać Firmę w sądzie ds. drobnych roszczeń wedle własnego uznania w hrabstwie swojego zamieszkania albo w hrabstwie Nowy Jork w stanie Nowy Jork (jeśli sprawa użytkownika spełnia kryteria dotyczące rozpatrywania przez sąd ds. drobnych roszczeń). Mamy nadzieję, że użytkownik zdecyduje się skorzystać w pierwszej kolejności z trybu Nieformalnego rozstrzygania sporów, jednak nie jest to wymagane przed skierowaniem sprawy do sądu ds. drobnych roszczeń.

  1. Wiążący arbitraż indywidualny

POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE, O KTÓRYM MOWA W TYM USTĘPIE BĘDZIE PROWADZONE WYŁĄCZNIE W TRYBIE INDYWIDUALNYM.

Użytkownik i Firma przyjmują, że Spory będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu indywidualnego prowadzonego przez Judicial Arbitration Mediation Services, Inc. („JAMS”) na podstawie przepisów amerykańskiej federalnej Ustawy o postępowaniu arbitrażowym (U.S. Federal Arbitration Act) i federalnych przepisów o arbitrażu i zgodnie z postanowieniami regulaminu JAMS Streamlined Arbitration Rules and Procedures obowiązującymi na dzień 1 lipca 2014 r. („Regulaminu JAMS”), z uwzględnieniem modyfikacji zawartych w niniejszej Umowie.

Oznacza to, że użytkownik i Firma przyjmują proces rozwiązywania sporów, w ramach którego wszelkie Spory przedstawiamy bezstronnym arbitrom (nie zaś sędziemu czy ławie przysięgłych), którzy podejmują ostateczną decyzję w kwestii rozstrzygnięcia Sporu. Przy arbitrażowym rozstrzyganiu sporów JAMS korzysta z doświadczonych specjalistów, umożliwiając użytkownikowi i Firma rozwiązywanie ewentualnych sporów w sposób sprawiedliwy, a przy tym szybszy i bardziej skuteczny, niż na drodze sądowej. Arbiter może przyznać użytkownikowi te same środki prawne, jakie mógłby przyznać sąd, jednak wyłącznie w zakresie wymaganym w celu zaspokojenia jego indywidualnego roszczenia.

Decyzja arbitra jest ostateczna i podlega weryfikacji przez sąd wyłącznie w ograniczonym zakresie, określonym w przepisach amerykańskiej federalnej Ustawy o postępowaniu arbitrażowym, oraz może być egzekwowana tak jak wszelkie inne zarządzenie czy wyrok sądu.

   1. Spory, w których zobowiązujemy się do skorzystania z arbitrażu. Użytkownik i Firma zobowiązują się poddać wiążącemu arbitrażowi wszystkie Spory, których nie można rozwiązać w drodze nieformalnego rozwiązania lub w sądzie ds. drobnych roszczeń. Termin „Spór” oznacza wszelkie spory, roszczenia lub kontrowersje (z wyjątkiem tych wymienionych w ustępie „Wykluczenia z arbitrażu” poniżej) pomiędzy użytkownikiem a Firmą, które dotyczą korzystania lub próby korzystania z Oprogramowania (w tym Treści lub Przedmiotów wirtualnych), wszystkich kwestii związanych z niniejszą Umową, Polityki prywatności, Warunków świadczenia usług, lub jakiejkolwiek innej umowy między użytkownikiem a Firmą, w tym dotyczące ważności, wykonalności i zakresu niniejszego porozumienia w sprawie wiążącego arbitrażu indywidualnego, czy to w oparciu o umowę, ustawę, regulację, zarządzenie, delikt (w tym oszustwa, wprowadzanie w błąd, nieuczciwe zachęty lub zaniedbanie) bądź jakąkolwiek inną teorię prawną lub opartą na doktrynie słuszności. Użytkownik rozumie, że w postępowaniu arbitrażowym nie ma sędziego ani ławy przysięgłych, a weryfikacja orzeczenia arbitrażowego przez sąd jest ograniczona. Użytkownik i Firma przyjmują, że to, czy spór podlega arbitrażowi na mocy niniejszej Umowy określi arbiter, nie zaś sąd.

   1. Wykluczenia z arbitrażu. Postanowienia dotyczące Wiążącego arbitrażu indywidualnego i Nieformalnego rozstrzygania sporów nie mają zastosowania do: (i) indywidualnych pozwów należycie wniesionych do sądu ds. drobnych roszczeń; (ii) roszczeń dotyczących egzekwowania lub ważności praw własności intelektualnej, z wyłączeniem roszczeń związanych z licencją udzieloną użytkownikowi na Oprogramowanie na mocy niniejszej Umowy; (iii) wszczynania działań egzekucyjnych za pośrednictwem agencji rządowej, jeśli zezwala na to prawo; (iv) skarg i środków prawnych przysługujących na mocy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE; (v) powództwa w celu wyegzekwowania lub podtrzymania wszelkich wcześniejszych decyzji arbitrażowych; (vi) prawa Firmy do ubiegania się o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego przeciwko użytkownikowi w sądzie w celu zachowania status quo w trakcie postępowania arbitrażowego oraz (vii) wykonalności akapitu „Zakaz pozwów zbiorowych” poniżej. Takie roszczenia wykluczone z arbitrażu na mocy niniejszego ustępu podlegają postanowieniom ustępu „Prawo właściwe i jurysdykcja” niniejszej Umowy.

   1. Postępowanie arbitrażowe. Strona wszczynająca postępowanie arbitrażowe jest zobowiązana wysłać JAMS „Wniosek o wszczęcie postępowania arbitrażowego” (dostępny w witrynie JAMS), uiścić opłatę za jego wniesienie i przesłać egzemplarz Wniosku o wszczęcie postępowania arbitrażowego stronie przeciwnej. Kopię należy wysłać do Minakata Dynamics na adres: ATTN: ARBITRATION OF DISPUTE, 340-0822 Saitama Yashio City Oze 382-3 JAPONIA. Firma prześle swoją kopię na zarejestrowany adres e-mail użytkownika i ewentualny adres rozliczeniowy podany nam przez użytkownika. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone przez jednego arbitra JAMS, posiadającego istotne doświadczenie w rozwiązywaniu sporów w zakresie praw własności intelektualnej i umów handlowych. Zarówno Użytkownik jak i Firma przyjmują, że arbitraż będzie prowadzony w języku angielskim i że arbitra będzie obowiązywała niniejsza Umowa. Użytkownik i Firma zgadzają się, a arbiter wyda nakaz, zgodnie z którym wszystkie powiadomienia, pisma procesowe, wnioski, odpowiedzi na wnioski, depozyty, zeznania i dokumenty wymieniane lub składane w związku z postępowaniem arbitrażowym będą traktowane jako ściśle poufne.

   1. Decyzja arbitra. Spór rozstrzygnie arbiter (nie zaś sędzia czy ława przysięgłych). Każda decyzja lub orzeczenie arbitra będzie ostateczne i wiążące dla stron. O ile nie uzgodniono inaczej, każda decyzja lub rozstrzygnięcie określa podstawę faktyczną i prawną rozwiązania sprawy. Arbiter będzie mógł przyznawać tylko te środki prawne lub na zasadzie słuszności, które są postulowane przez strony i które arbiter uzna za uzasadnione na podstawie wiarygodnych i istotnych dowodów. O ile Firma nie wyrazi na to wyraźnej zgody, arbiter nie może wydać orzeczenia na niekorzyść Firmy w odniesieniu do jakiejkolwiek osoby innej niż użytkownik. Wszelkie decyzje czy orzeczenia są wykonalne tak jak prawomocny wyrok dowolnego sądu właściwego albo w stosownych przypadkach możliwe jest wystąpienie do takiego sądu o zatwierdzenie przez sąd dowolnego orzeczenia i nadanie mu klauzuli wykonalności.

   1. Opłaty za arbitraż. Jeśli użytkownik wszczyna postępowanie arbitrażowe, jest zobowiązany uiścić opłatę za wniesienie wniosku o wszczęcie postępowania przez JAMS wymaganą w przypadku arbitrażu konsumenckiego. W niektórych sytuacjach Firma pomoże w uiszczeniu opłat, aby (miejmy nadzieję) szybko i sprawiedliwie doprowadzić do rozstrzygnięcia sporu: jeśli Spór będzie obejmował kwotę 10 000 USD lub mniej, Firma pokryje wszystkie koszty JAMS, w tym opłaty, które w przeciwnym razie musiałby pokryć użytkownik. Jeśli powyższe nie dotyczy użytkownika, ale użytkownik wykaże, że koszty arbitrażu są dla niego nadmiernym obciążeniem, Firma zapłaci taką część kosztów wniosku o arbitraż i rozprawy, jaką arbiter uzna za niezbędną, aby zapobiec sytuacji, w której koszty arbitrażu uniemożliwiają użytkownikowi wniesienie sprawy (w porównaniu do kosztów postępowania sądowego), z wyłączeniem kosztów obsługi prawnej użytkownika. Określona powyżej pomoc w pokryciu opłat jest zależna od wniesienia przez użytkownika roszczenia arbitrażowego w „dobrej wierze”. Jeśli arbiter uzna, że użytkownik wniósł roszczenie arbitrażowe przeciw Firmie w niewłaściwym celu, że jest ono błahe albo nie było poprzedzone wystarczającym zbadaniem faktów czy obowiązujących przepisów prawa, to uiszczanie wszelkich płatności będzie podlegać przepisom Regulaminu JAMS. Nawet jeśli Firma wygra postępowanie arbitrażowe, Firma nie będzie domagać się od użytkownika żadnej części opłat JAMS ani kosztów obsługi prawnej czy wydatków w ramach jakiegokolwiek postępowania arbitrażowego, nawet jeśli prawo lub Regulamin JAMS nas do tego upoważniają. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, użytkownik pokryje swoje własne koszty obsługi prawnej.

   1. Miejsce arbitrażu. Arbitraż może być prowadzony osobiście, w drodze przedłożenia dokumentów lub przez telefon. Jeśli wymagane będzie przeprowadzenie posiedzenia osobiście, odbędzie się ono albo w hrabstwie Nowy Jork w stanie Nowy Jork albo w miejscu zamieszkania użytkownika; wybór należy do użytkownika.

   1. Zawiadomienia i doręczenia. Jeśli konieczne jest wszczęcie postępowania arbitrażowego w Sporze, użytkownik albo Firma muszą wszcząć postępowanie arbitrażowe w Sporze w ciągu 2 (dwóch) lat od pierwszego zajścia zdarzeń, które doprowadziły do Sporu. Jeśli obowiązujące prawo wymaga od użytkownika wniesienia roszczenia w Sporze wcześniej niż w ciągu dwóch (2) lat od pierwszego zaistnienia Sporu, Użytkownik musi wszcząć postępowanie arbitrażowe w takim wcześniejszym terminie. Firma zachęca użytkownika, aby poinformował nas o Sporze jak najszybciej, abyśmy mogli podjąć działania w celu jego rozwiązania. Nieprzekazanie zawiadomienia na czas spowoduje trwałe wykluczenie wszystkich roszczeń.

   1. Pozostanie postanowienia w mocy. Postanowienia niniejszego ustępu dotyczącego Wiążącego arbitrażu indywidualnego będą pozostawać w mocy po ewentualnym wypowiedzeniu niniejszej Umowy albo zaprzestaniu dostarczania przez Firmę Oprogramowania Użytkownikowi.

   1. Przyszłe zmiany porozumienia w zakresie arbitrażu. Pomimo tego, że Firma może zmieniać niniejszą Umowę, Politykę prywatności i inne porozumienia i polityki wedle własnego uznania, Firma nie ma prawa zmieniać porozumienia w zakresie arbitrażu ani określonych tu zasad dotyczących wszelkich Sporów po zaistnieniu Sporu.

  1. Zakaz pozwów zbiorowych. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, ZARÓWNO UŻYTKOWNIK, JAK I FIRMA ZGADZAJĄ SIĘ WNOSIĆ SPORY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY WYŁĄCZNIE INDYWIDUALNIE. Arbiter nie może łączyć ani konsolidować poszczególnych postępowań, chyba że wszystkie strony niniejszej Umowy i wszystkie inne strony postępowań sądowych lub arbitrażowych wyraźnie wyrażą zgodę na taką konsolidację. Ani użytkownik, ani Firma nie mogą rozstrzygać żadnych sporów w charakterze reprezentatywnym, w tym między innymi jako przedstawiciel w ramach arbitrażu zbiorowego, grupowego lub klasowego bądź w ramach postępowania zbiorowego z powództwa generalnego oskarżyciela prywatnego. Arbiter może przyznać wszelkie zadośćuczynienia dozwolone przez obowiązujące prawo w odniesieniu do indywidualnego roszczenia użytkownika, ale w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie może przyznać zadośćuczynienia przeciwko Firmie w odniesieniu do jakiejkolwiek osoby innej niż użytkownik.

  1. Rozdzielność postanowień. Jeśli jakakolwiek klauzula zawarta w niniejszym porozumieniu w zakresie arbitrażu zostanie uznana za nieważną, niewykonalną lub niezgodną z prawem, zostanie ona rozwiązana, a pozostała część niniejszej umowy arbitrażowej będzie nadal w pełni obowiązywała. Jedynym wyjątkiem od tego jest ustęp „Zakaz pozwów zbiorowych”. Jeżeli ustęp „Zakaz pozwów zbiorowych” zostanie uznany za nieważny, niezgodny z prawem lub niewykonalny w całości, niniejsze porozumienie w zakresie arbitrażu będzie nieważne i niewykonalne, a Spór będzie rozpatrywany w sądzie. W żadnym przypadku postępowanie arbitrażowe nie będzie prowadzone jako spór zbiorowy bez wyraźnej zgody Firmy. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu roszczenie zostanie wszczęte w sądzie, a nie w ramach postępowania arbitrażowego, spór zostanie wniesiony wyłącznie do sądu stanowego lub federalnego w hrabstwie Nowy Jork w stanie Nowy Jork. Pozwy wniesione do sądu stanowego mogą zostać przekazane do sądu federalnego przez każdą ze stron, jeśli zezwala na to prawo.

  1. Możliwość rezygnacji w ciągu 30 dni. UŻYTKOWNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REZYGNACJI Z NINIEJSZEGO WYMOGU WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU INDYWIDUALNEGO I ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO POZWU ZBIOROWEGO. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE CHCE PODLEGAĆ WIĄŻĄCYM POSTANOWIENIOM ARBITRAŻU INDYWIDUALNEGO I NIE CHCE ZRZEKAĆ SIĘ PRAWA DO POZWU ZBIOROWEGO ZGODNIE Z NINIEJSZYM UST. 17, MUSI POWIADOMIĆ NAS O TYM ŻYCZENIU POWIADOMIĆ NA PIŚMIE W CIĄGU 30 DNI OD DATY PRZYJĘCIA NINIEJSZEJ UMOWY, CHYBA ŻE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA WYMAGANY JEST DŁUŻSZY TERMIN. Pisemne zawiadomienie należy wysłać do Minakata Dynamics na adres: ATTN: ARBITRATION OPT-OUT, 340-0822 Saitama Yashio City Oze 382-3 JAPONIA. Zawiadomienie musi zawierać (1) imię i nazwisko użytkownika, (2) adres korespondencyjny użytkownika, (3) nazwę konta użytkownika, jeśli użytkownik je posiada oraz (4) wyraźne oświadczenie, że użytkownik nie chce rozstrzygać sporów z Firmą w drodze arbitrażu. Dołożenie starań, abyśmy otrzymali zawiadomienie o rezygnacji, jest obowiązkiem Użytkownika, dlatego warto wysłać je w sposób zapewniający pisemne potwierdzenie doręczenia.

  1. Środki zaradcze. W przypadku naruszenia przez użytkownika niniejszej Umowy, użytkownik niniejszym zgadza się, że ponieślibyśmy nieodwracalne szkody, gdyby niniejsza Umowa nie była wyraźnie egzekwowana, a zatem użytkownik zgadza się, że oprócz innych środków prawnych, które w innym przypadku mogłyby nam przysługiwać na mocy obowiązujących przepisów prawa, będziemy uprawnieni, bez kaucji, innego zabezpieczenia lub dowodu odszkodowania, do uzyskania godziwego zadośćuczynienia w odniesieniu do naruszeń niniejszej Umowy.

 1. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

PODSUMOWANIE: w przypadku użytkowników spoza Wielkiej Brytanii i UE dostarczamy Oprogramowanie w ograniczonym zakresie i nie ponosimy odpowiedzialności za kwestie z nim związane, chyba że to określimy.

WAŻNE: niniejszy ustęp 6 nie dotyczy użytkowników w Wielkiej Brytanii ani Unii Europejskiej.

  1. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE UŻYTKOWNIKOWI W STANIE „TAKIM, W JAKIM JEST”, „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” I „ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI”. ANI FIRMA, ANI SKLEP CYFROWY, ANI ŻADEN Z NASZYCH LUB ICH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DYREKTORÓW, KIEROWNIKÓW, PRACOWNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI I LICENCJODAWCÓW (ŁĄCZNIE „STRONY FIRMY”) NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI, OBIETNIC ANI ZAPEWNIEŃ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA, TREŚCI, USŁUG STRON TRZECICH LUB INNYCH USŁUG. STRONY FIRMY NIE GWARANTUJĄ, ŻE OPROGRAMOWANIE LUB USŁUGI STRON TRZECICH BĘDĄ DOKŁADNE, NIEZAWODNE, NIEPRZERWANE, TERMINOWE, BEZPIECZNE BĄDŹ TEŻ WOLNE OD BŁĘDÓW LUB WIRUSÓW. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ LOKALNE PRAWO STRONY FIRMY ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM DOTYCZĄCYCH NIENARUSZANIA PRAW, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI.

 1. Ograniczenia naszej odpowiedzialności

PODSUMOWANIE:

 • W przypadku użytkowników z Wielkiej Brytanii i UE będziemy ponosić odpowiedzialność wobec użytkownika w ograniczonych okolicznościach i nie wyłączamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności wobec użytkownika, jeśli nie jest to dozwolone przez prawo. W przeciwnym razie wszelkie inne zobowiązania wobec użytkownika zostaną ograniczone do kwoty wypłaconej nam na mocy niniejszej Umowy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 • W przypadku użytkowników w Stanach Zjednoczonych i innych miejscach na świecie nasza maksymalna odpowiedzialność wobec użytkownika wyniesie 500 USD.

  1. W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERYTORIUM ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA LUB UNII EUROPEJSKIEJ („UE”):

   1. Przypadki, w których nie wyłączamy ani nie ograniczamy swoich odpowiedzialności

Nie wyłączamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności wobec użytkownika, jeśli byłoby to niezgodne z prawem, w tym w przypadku:

 • śmierci lub uszczerbku na zdrowiu spowodowanego naszym zaniedbaniem (lub zaniedbaniem naszych pracowników, agentów lub podwykonawców),

 • oszustwa lub świadomego wprowadzenia w błąd,

 • naruszenia praw użytkownika jako konsumenta lub

 • wszelkich innych zobowiązań, które nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

   1. Przewidywalne straty i szkody spowodowane przez nas

Jeśli nie będziemy przestrzegać postanowień niniejszej Umowy, ponosimy odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez użytkownika, które są możliwym do przewidzenia skutkiem złamania przez nas postanowień niniejszej Umowy lub niestosowania przez nas należytej staranności i dbałości. Stratę lub szkodę można przewidzieć, jeśli oczywiste jest, że będzie ona skutkiem naruszenia lub jeśli w momencie zawarcia Umowy zarówno my, jak i użytkownik wiedzieli, że taka strata lub szkoda może wystąpić. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, których nie można przewidzieć.

   1. Uszkodzenie urządzenia lub innych treści cyfrowych

Jeśli Oprogramowanie uszkodzi urządzenie lub treści cyfrowe należące do użytkownika, a jest to spowodowane niestosowaniem przez nas należytej staranności i dbałości, naprawimy szkodę lub wypłacimy użytkownikowi odszkodowanie. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za szkody, których można było uniknąć, postępując zgodnie z naszymi radami dotyczącymi bezpłatnego zastosowania aktualizacji lub za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez użytkownika instrukcji instalacji lub nieprzestrzeganiem zalecanych minimalnych wymagań technicznych.

   1. Straty osobiste

Dostarczamy Oprogramowanie wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Jeśli użytkownik korzysta z Oprogramowania do celów komercyjnych, biznesowych lub ponownej sprzedaży, nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika za utratę zysków, utratę działalności, przerwę w działalności lub utratę możliwości biznesowych.

  1. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 7.1 powyżej, nasza łączna odpowiedzialność (oraz łączna odpowiedzialność podmiotów należących do naszej grupy spółek) wynikająca z niniejszej Umowy lub z nią związana nie przekroczy łącznej kwoty wypłaconej nam przez użytkownika na mocy niniejszej Umowy w ciągu dwunastu (12) miesięcy bezpośrednio poprzedzających zdarzenie, które spowodowało powstanie takiej odpowiedzialności.

  1. W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKÓW ZAMIESZKAŁYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH LUB POZOSTAŁYCH KRAJACH ŚWIATA (NIE W JEDNOCZONYM KRÓLESTWIE LUB UNII EUROPEJSKIEJ): W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA, W ŻADNYM WYPADKU STRONY FIRMY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, WYNIKOWE, ODSZKODOWANIA RETORSYJNE LUB Z NAWIĄZKĄ, ANI SZKODY W TYTUŁU Z AWARII LUB NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA SYSTEMU, UTRATY ZYSKÓW, DANYCH, UŻYCIA, DZIAŁALNOŚCI LUB REPUTACJI W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM LUB NINIEJSZĄ UMOWĄ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄ ONE Z UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, USTAWY LUB INNEJ TEORII PRAWNEJ LUB OPARTEJ NA DOKTRYNIE SŁUSZNOŚCI.

W przypadku, gdy użytkownik ma jakiekolwiek podstawy do uzyskania odszkodowania związanego z Oprogramowaniem lub naruszeniem niniejszej Umowy, użytkownik zgadza się, że jedynym zadośćuczynieniem dla użytkownika jest uzyskanie od Stron Firmy bezpośredniego odszkodowania, a maksymalna odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty równej 500 USD.

 1. Zobowiązania użytkownika wobec nas

PODSUMOWANIE: Użytkownik zgadza się zrekompensować nam wszelkie straty lub szkody wynikające z naruszenia przez niego postanowień niniejszej Umowy.

  1. W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERYTORIUM ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA LUB UNII EUROPEJSKIEJ („UE”): Użytkownik jest odpowiedzialny za zrekompensowanie nam wszelkich strat, wydatków lub innych kosztów poniesionych w wyniku naruszenia przez niego postanowień niniejszej Umowy.

  1. W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKÓW ZAMIESZKAŁYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH LUB POZOSTAŁYCH KRAJACH ŚWIATA (NIE W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE LUB UNII EUROPEJSKIEJ): W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo użytkownik zobowiązuje się zwolnić Strony Firmy z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, zobowiązań, szkód, strat, kosztów i wydatków (w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) wynikających bezpośrednio lub pośrednio z: (i) naruszenia lub rzekomego naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszej Umowy, (ii) wszelkich informacji lub treści przekazanych przez użytkownika lub (iii) działań lub zaniechań użytkownika. Strony Firmy zastrzegają sobie prawo do przejęcia, na własny koszt, wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami podlegającymi zwolnieniu z odpowiedzialności przez użytkownika, a w takim przypadku użytkownik zobowiązuje się współpracować z nami w zakresie obrony przed jakimikolwiek roszczeniami.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie koszty osób trzecich poniesione w związku z korzystaniem z Oprogramowania i ponosi wszelkie ryzyko utraty dostępu do Oprogramowania lub jego pobrania.

 1. Rozwiązanie Umowy

PODSUMOWANIE: Można rozwiązać niniejszą Umowę, zaprzestając korzystania z Oprogramowania. W przypadku poważnego naruszenia postanowień niniejszej Umowy możemy zawiesić lub zakończyć dostęp użytkownika do Oprogramowania.

  1. Rozwiązanie umowy przez użytkownika. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Oprogramowania i powiązanych usług w dowolnym momencie i rozwiązać niniejszą Umowę poprzez zniszczenie lub usunięcie wszystkich posiadanych kopii Oprogramowania.

  1. Rozwiązanie umowy przez nas. Możemy natychmiast zawiesić lub zakończyć dostęp użytkownika do dowolnych aspektów Oprogramowania lub Treści w przypadku istotnego naruszenia niniejszej Umowy lub innego rodzaju szkody dla nas, naszych pracowników lub użytkowników.

  1. Co się stanie, jeśli niniejsza Umowa zostanie rozwiązana? W przypadku przerwania korzystania z Oprogramowania przez użytkownika lub przez nas, prawa przyznane użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy zostaną natychmiast wstrzymane, a użytkownik musi zaprzestać korzystania z Oprogramowania i Treści.

 1. Pozostałe postanowienia

  1. Postanowienia ogólne. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między użytkownikiem a nami w zakresie korzystania z Oprogramowania. Zastępuje ona wszelkie wcześniejsze umowy między użytkownikiem a nami dotyczące korzystania z Oprogramowania przez użytkownika. Możemy dokonać cesji niniejszej Umowy, w całości lub w części, pod warunkiem, że nie zmniejszy to praw użytkownika wynikających z niniejszej Umowy lub alternatywnie za jego zgodą. Niniejsza Umowa ma charakter osobisty, co oznacza, że użytkownik nie może dokonać cesji swoich praw ani obowiązków wynikających z niniejszej Umowy ani przenieść żadnych praw do korzystania z Oprogramowania bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy będą mieć zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie zostanie zmienione tylko w zakresie niezbędnym do tego, aby stało się wykonalne, a pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostaną bez zmian. W przypadku wszelkich niespójności, ustęp 5.5 ma znaczenie nadrzędne wobec niniejszego. Ustępy 1, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oraz te, które ze względu na swój charakter mają zastosowanie po rozwiązaniu niniejszej Umowy, pozostaną w mocy po rozwiązaniu lub anulowaniu niniejszej Umowy. Zastrzegamy sobie prawo do zbadania i ścigania wszelkich podejrzewanych naruszeń niniejszej Umowy lub korzystania z Oprogramowania. Możemy ujawnić wszelkie informacje niezbędne do spełnienia wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych, prawnych lub rządowych.

  1. Kontakt z nami. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Oprogramowania lub niniejszej Umowy prosimy odwiedzić stronę https://railgrade.com/support/ lub skontaktować się z nami pod adresem support(at) (at)minakatadynamics.co.jp.

  1. Przepisy eksportowe. Użytkownik musi przestrzegać wszystkich krajowych i międzynarodowych przepisów i regulacji eksportowych (które mogą być okresowo zmieniane), które mają zastosowanie do Oprogramowania, w tym ograniczeń dotyczących miejsc docelowych, użytkowników końcowych i końcowego użytkowania. Użytkownik zobowiązuje się nie używać, nie eksportować, nie eksportować ponownie ani nie pobierać Oprogramowania do żadnego kraju (ani do żadnej osoby mieszkającej w takim kraju), na który Stany Zjednoczone nałożyły embargo dotyczące handlu towarami ani do żadnej osoby figurującej na liście osób szczególnie oznaczonych lub objętych zakazami amerykańskiego Departamentu Skarbu prowadzonej przez Biuro ds. kontroli nad aktywami zagranicznymi (Office of Foreign Assets Control, OFAC). Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie znajduje się na terytorium ani pod kontrolą, nie jest obywatelem ani mieszkańcem, ani też nie pochodzi z kraju objętego ograniczeniami lub zakazami przez Stany Zjednoczone oraz że nie figuruje na żadnej liście sankcji prowadzonej przez OFAC.